Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę znaków i elementów BRD

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu nr GS.382-4-2019 o udzielenie zamówienia na dostawę znaków drogowych, słupków i elementów BRD dokonano wyboru oferty firmy ZNAKI DROGOWE , ul. Ptasia 36/2, 65-525 Zielona Góra.
Zaproponowana całkowita cena oferty zgodnie z wykazem znaków i elementów BRD stanowiącym załącznik do zaproszenia do udziału w postępowaniu: 130.807,68 zł brutto .

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawa masy asfaltowej na potrzeby dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 29.01.2019 o godz. 11.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę znaków drogowych i elementów BRD na potrzeby dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019.

W określonym terminie wpłynęła jedna oferta:
1. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra
Zaproponowana w ofercie cena tony masy asfaltowej:
- AC11S – 307,50 zł brutto
- AC8S – 319,80 zł brutto

Postępowanie na zakup znaków drogowych i elementów BRD

powiat Zarząd Dróg Powiatowych zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na dostawę znaków drogowych i elementów BRD na potrzeby dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019.

Szczegółowe informacje oraz druk oferty w załączeniu.

Zaproszenie z załącznikami
Zestawienie znaków drogowych
Druk oferty edytowalny

Przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno asfaltowej na potrzeby remontu cząstkowego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu w roku 2019

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na zakup masy mineralno asfaltowej na potrzeby remontu cząstkowego dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu

 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

Została wybrana oferta Spółdzielni STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec
Wartość oferty 229.945,00 zł
Wysokości upustów od 1 l. ceny paliwa:
- olej napędowy – 10 gr/l
- etylina 95 – 10 gr/l
- etylina 98 – 10 gr/l

Oferta uzyskała łączną ocenę wartości punktowej – 100pkt

Umowa zostanie podpisana w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019″

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 22.12.2018 o godz. 11.00 dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2018.

W określonym terminie wpłynęła jedna oferta:
1. Spółdzielnia STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec
Wartość oferty 229945,00 zł
Wysokości upustów od 1 l. ceny paliwa:
- olej napędowy – 10 gr/l
- etylina 95 – 10 gr/l
- etylina 98 – 10 gr/l

Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa w roku 2019

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w roku 2019.

 

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

- Załączniki edytowalne [POBIERZ]

Postępowanie na udzielenie zamówienia na wycinkę drzew wraz z wykupem pozyskanego drewna

powiat Zarząd Dróg Powiatowych informuje że, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na dokonanie wycinki wytypowanych drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych powiatu bolesławieckiego.
Wycinka odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb,w porozumieniu z Zamawiającym, w oparciu o wydane decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę drzew – w chwili obecnej decyzje o zezwoleniu na wycinkę posiada ok. 40% wykazanych drzew.
W przypadku ewentualnego nieuzyskania pozwolenia na któregokolwiek z drzew Zamawiający będzie miał prawo wyłączyć je z zakresu wykonywanej usługi.

Szczegółowe informacje oraz druk oferty w załączeniu.

Zaproszenie
Wykaz drzew z ich położeniem i ceną pozyskanego drewna
Druk oferty

Ogłoszenie w sprawie handlu przy cmentarzu w okresie Dnia Wszystkich Świętych w roku 2018

powiat
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 11 września 2018r. o godz. 07.05. odbędzie się losowanie stanowisk handlowych w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych.

Każdy uczestnik losowania będzie mógł być uwzględniony w losowaniu 2 stanowisk tj.:

  • jedno stanowisko przy murze cmentarza o pow. 12m2,
  • jedno stanowisko o pow. 12m2 na parkingu samochodowym, które będzie przydzielone tylko na dzień 1 listopada 2018 r.

Uwaga:

Każdy uczestnik losowania winien posiadać wypełniony wniosek –podanie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) z określeniem liczby stanowisk (1 lub 2) i dni w celu prawidłowego naliczenia opłaty na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Śluzowej w Bolesławcu.

 

Do pobrania:

ogłoszenie i wniosek
klauzula RODO

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

powiatKierownik Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze „Główny specjalista d/s kadr i płac” w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu ul. Modłowa 8c, dokonano wyboru kandydata.

Pełna treść ogłoszenia