Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę masy MMA

Zarząd Dróg Powiatowych  w Bolesławcu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę masy mineralno – asfaltowej do remontu cząstkowego dróg wojewódzkich nr 296 i 357, prowadzonego w trybie zapytania o cenę wybrano ofertę firmy “Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra”.

Zaproponowane ceny ofertowe:

Dostawa nr 1 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 296 – 381,30 zł/tonę

Dostawa nr 2 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 357 – 381,30 zł/tonę

 

Ogłoszenie o wynikach naboru

Bolesławiec, dnia 15.06.2016r.

KP-110/1/2016

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

 na stanowisko głównego specjalisty ds. dróg

 w   Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu 

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany:

 

Pan Paweł Bednarski, zam. w Bolesławcu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Paweł Bednarski spełniając wymagania formalne wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisko objęte naborem. Posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe i wiedzę niezbędną   do pracy na w/w stanowisku.

 
faksymile

 

Ogłoszenie w sprawie handlu przy cmentarzu w okresie Dnia Wszystkich Świętych w roku 2016

OGŁOSZENIE

 Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że losowanie stanowisk handlowych w celu umożliwienia drobnego handlu kwiatami      i zniczami w dniu Święta Wszystkich Świętych br., odbędzie się dnia  10 września 2016 r. o godz. 7 10  w siedzibie ZDP przy ul. Modłowej 8c w Bolesławcu.

Każdy uczestnik losowania będzie mógł być uwzględniony w losowaniu 2 stanowisk tj.:

  • jedno stanowisko przy murze cmentarza,
  • jedno stanowisko na parkingu samochodowym, które będzie przydzielone tylko na dzień 1 listopada 2016 r.

Uwaga:

Każdy uczestnik losowania winien posiadać wypełniony wniosek –podanie (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) z określeniem liczby stanowisk (1 lub 2) i dni w celu prawidłowego naliczenia opłaty na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Śluzowej w Bolesławcu.

 

Do pobrania:

wniosek

wniosek edytowalny

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę betonu asfaltowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na dostawę betonu asfaltowego do remontu cząstkowego dróg wojewódzkich nr 296 i 357.

Zadania przewidziane w ramach postępowania:

Dostawa nr 1 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 296

Dostawa nr 2 – MMA do remontu drogi wojewódzkiej nr 357

Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8C, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 15 czerwca 2016r. do godz. 10:45.

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8C w Bolesławcu, dnia 15 czerwca 2016 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_dostawaMMA

Załączniki

zalaczniki

Załączniki edytowalne

zalaczniki_edytowalne

 

Ogłoszenie

W załączeniu do pobrania lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Specjalisty ds Dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu.

 

ogloszenie-nabor-kandydaci