Zmiana terminu złożenia ofert w przetargu na utrzymanie zieleni

Mariusz Lickiewicz

powiat Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ, uległ zmianie termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na koszenie, utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu, poboczy dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350,351, 353, 357 i 363.
Nowy termin składania ofert – 08.05.2017r. godz. 08.45.

 

Wpłynęły następujące pytania:
1. PYTANIE: „Proszę o potwierdzenie zasadności posiadania samochodów dostawczych w ilości 3 sztuk oraz 3 szt samochodów ciężarowych wyposażonych w skrzynię ładunkową”
ODPOWIEDŹ: Usunięto ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru warunek posiadania 3 samochodów dostawczych pozostający w sprzeczności z zapisami SIWZ. Warunek posiadania 3 szt. samochodów ciężarowych wyposażonych w skrzynię ładunkową wynika z wymaganego przez Zamawiającego prowadzenia prac jednocześnie na dwóch drogach wojewódzkich oraz posiadania rezerwowego pojazdu na wypadek awarii pojazdu wchodzącego w skład jednej z dwóch brygad podstawowych.
2. PYTANIE: „Proszę o wyjaśnienie terminu kosiarka samojezdna trójstronna lub o podanie przykładu nazwy takiej maszyny”
ODPOWIEDŹ: Jest to sprzęt umożliwiający dokonywanie pokosu w trzech płaszczyznach – z uwagi na prowadzenie robót w ciągłym ruchu drogowym umożliwia to dokonanie pokosu pobocza, skarpy i przeciwskarpy w czasie jednego przejazdu maszyny – przy założeniu szer. koszenia 1m.
3. PYTANIE: „Czy dopuszczone jest używanie ciągnika z kosiarką bijakową tylno-boczną oraz bijakową na wysięgniku?”
ODPOWIEDŹ: Dopuszczone pod warunkiem spełniania wymagań opisanych w odpowiedzi do pytania 2.
4. PYTANIE: ” Proszę o uzasadnienie wysokości wadium w wysokości 24.000zł oraz wysokości referencji na poziomie 400000zł.”
ODPOWIEDŹ: Wysokość wadium wynika z przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i stanowi maks. 3% z szacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia. Wysokość referencji również ma związek z wartością szacowanego zamówienia i daje Zamawiającemu pojęcie o zdolności Wykonawcy (lub Wykonawców) do wykonania zamówienia.
5. PYTANIE: „Proszę o podanie ilości metrów kwadratowych, które należy wpisać do formularza oferty.”
ODPOWIEDŹ: Ilości odpowiadające poszczególnym pokosom określa pkt III.2. SIWZ
Wielkość powierzchni jednokrotnego pokosu mechanicznego – 611857,50 m2
Wielkość powierzchni jednokrotnego pokosu ręcznego – 808867,50 m2
6. PYTANIE: ” Zamawiający w formularzu oferty dla obliczenia wartości brutto jednego koszenia i wartości brutto trzech pokosów przyjął ten sam wzór poz.4xpoz.5.
Jak należy rozumieć takie zapisy? 1=3 ?”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyznaje słuszność pytającemu Oferentowi – w zmienionej SIWZ (dostępnej na stronie www.zdp.boleslawiec.pl) poprawiono formularz oferty zgodnie z sugestiami Wykonawcy. Wartość 3 pokosów określić należy zgodnie z pkt III.2. SIWZ.
7. PYTANIE: „Czy ostateczna cena w pkt. 4 oferty, powinna zawierać koszt koszenia za 3 pokosy w roku, czy jednak koszt koszenia w całym okresie umowy tj. za dwa lata, w sumie 6 pokosów?”
ODPOWIEDŹ: Cena oferty powinna zawierać koszty wszystkich pokosów ŁĄCZNIE w roku 2017 i 2018 stosownie do punktu III.2. SIWZ.

Poniżej znajduje się zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]