Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na usługę koszenia poboczy dróg wojewódzkich

Mariusz Lickiewicz

powiat 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na koszenie poboczy dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350,351, 353, 357 i 363.
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 12 maja 2017r., w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru Wykonawcy zadania „Koszenie poboczy dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350,351, 353, 357 i 363”
Wybrano ofertę Firmy „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M B.Zgodziński, M.Zgodziński, R. Zgodziński”
Cena brutto oferty – 872.136,02 (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści sześć 02/100)
Termin płatności – 30 dni.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Umowa zostanie podpisana w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.