Informacja na temat otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni przy drogach wojewódzkich

Mariusz Lickiewicz

powiat 
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu informuje, że dnia 08.05.2017r. w siedzibie ZDP dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na utrzymanie zieleni na, utrzymywanych przez ZDP w Bolesławcu, poboczach dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350,351, 353, 357 i 363.
 

W terminie przewidzianym SIWZ tzn. 08.05.2017r. godz. 08.45. wpłynęły następujące oferty:
1. „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M B.Zgodziński, M.Zgodziński, R. Zgodziński”
Cena brutto oferty – 872.136,02 (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści sześć 02/100)
Termin płatności – 30 dni.